Alle berichten

Dashboard: werkgelegenheid en inkomen

In opdracht van AP Support hebben wij, als afsluitende opdracht van de Excel 2-cursus, werkgelegenheid en inkomen tegen elkaar afgezet in interessante categorieën. Hierbij ligt de focus op de financiële dienstverlening en de rol van ICT hierin. Bedrijven binnen de sector zijn steeds meer op zoek naar ICT-personeel.

De meest opvallende conclusie is het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen. Het verschil in jaarloon tussen mannen en vrouwen bedraagt maar liefst €30.150. Het verschil is €550 kleiner geworden tussen 2010 en 2016. Als deze trend zich in dit tempo doorzet, zullen vrouwen over 328 jaar pas hetzelfde inkomen genieten als mannen.

Daarnaast kunnen we concluderen dat het totaal aantal banen en vacatures binnen de financiële dienstverlening afneemt. Tegelijkertijd lijkt de rol van ICT en ICT-personeel binnen de branche een steeds grotere en belangrijke rol te spelen. De trend van digitalisering en automatiseren zet onverminderd door.

Begripsbepaling

Alle gebruikte data is afkomstig vanuit de databank van het CBS (Centraal Bureau voor de Statiek). Hierbij zijn de bedrijfstakken/branches ingedeeld volgens de indeling SBI2008. Wanneer wij spreken over de financiële dienstverlening worden volgens deze indeling bedoeld:

  • financiële instellingen;
  • verzekeringswezen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen);
  • financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen, administratiekantoren voor aandelen, waarborgfondsen en dergelijke.

 

Inkomen

Het jaarloon binnen de financiële dienstverlening is tussen 2010 en 2016 twee keer zo snel gestegen ten opzichte van andere bedrijfstakken. De meest opvallende conclusie ten aanzien van het inkomen is het verschil in jaarloon tussen mannen en vrouwen binnen de financiële dienstverlening.

Het jaarloon ligt binnen bij vrouwen met €42.470 aanzienlijk lager ten opzichte van het jaarloon van mannen met €72.620. Het verschil is wel iets kleiner geworden. Het jaarloon van vrouwen is tussen 2010 en 2016 met €550 meer stegen ten opzichte van mannen. Als deze trend zich in dit tempo doorzet, zullen vrouwen over 328 jaar hetzelfde inkomen genieten als mannen.

Werkgelegenheid

In plaats van te kijken naar het aantal banen, hebben wij het arbeidsvolume als uitgangspunt genomen. Het arbeidsvolume is de hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren. Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur. Anders gezegd is het arbeidsvolume het aantal banen in voltijdeenheden.

Dat er de laatste jaren veel verschuivingen plaatsvinden binnen de financiële dienstverlening, is voor niemand een geheim. Vaak wordt gesproken over een dalend aantal banen binnen de sector. Maar als we kijken naar het arbeidsvolume tussen 2010 en 2016 van de financiële dienstverlening (SBI2008), zien we een lichte stijging van 0,52% van het totale arbeidsvolume. Het arbeidsvolume van alle bedrijfstakken is in dezelfde periode met 0,06% gedaald.

Bij de grote bedrijven (met 100+ werknemers) gaan in verhouding de meeste banen verloren binnen de financiële dienstverlening, een daling van 2,81%. Terwijl bij de kleine bedrijven met 1 tot 10 werknemers het arbeidsvolume met 14,36% is gestegen. Opvallend is dat het arbeidsvolume in deze categorie tussen 2014 en 2015 met 84,21% is gestegen. Daarnaast is het opvallend dat het arbeidsvolume van mannen met 1,54% is gestegen, tegenover een daling van 1,02% van vrouwen.

Vacaturegraad

Een andere interessante categorie is de vacaturegraad. Wij hebben gekozen voor de vacaturegraad ten opzichte van het absolute aantal vacatures. Het aantal vacatures zegt meer als je dit aantal in verhouding bekijkt tot de totale beroepsbevolking in een branche. De vacaturegraad is het aantal vacatures per duizend banen.

Als we kijken naar de vacaturegraad, wordt duidelijk dat de werkgelegenheid binnen de financiële dienstverlening hard is geraakt de afgelopen jaren. In 2006 waren er nog 57 vacatures per duizend banen in de financiële dienstverlening. Het aantal vacatures is in 2016 teruggelopen naar 28 vacatures per duizend banen, een daling van 29. Alleen in de delfstoffenwinning en landbouw is een grotere daling te zien. Ondanks deze daling is de vacaturegraad binnen de financiële dienstverlening relatief hoog met 28 ten opzichte van het gemiddelde van 20 in alle bedrijfstakken in 2016.

ICT

Met de digitalisering wordt de rol van ICT steeds groter en belangrijker binnen onze samenleving. Bedrijven gaan steeds meer investeren in ICT. In onderstaande grafiek is te zien dat binnen de financiële dienstverlening het aandeel ICT-investeringen meer dan de helft bedraagt van de totale investeringen.

 

Grafiek 1: Aandeel (%) ICT-investeringen in totale investeringen. Bron: CBS

Investeren in ICT betekent dat je ook ICT-personeel nodig hebt. Gemiddeld heeft 12% van alle bedrijven in 2017 ICT-personeel willen aannemen. Dit percentage ligt bij banken (21%), financiële advisering (28%) en met name bij verzekeringen (40%) aanzienlijk hoger. Een stijgend aantal bedrijven heeft moeite om deze vacatures te vervullen. Van alle banken geeft 13% (2017) aan moeite te hebben met het vervullen van ICT-vacatures. Dit percentage ligt bij verzekeringen zelfs op 35%.

In 2017 is 10,4% van de totale werkzame beroepsbevolking in de financiële dienstverlening ICT’er. Dit aantal stijgt de laatste jaren snel. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aantal werkzame ICT’ers per bedrijfstak in de periode 2003 tot 2015 zichtbaar.

Tabel 1: Aantal werkzame ICT’ers per bedrijfstak. Aantal x 1000. Bron: CBS

Concluderend kunnen we stellen dat het totaal aantal banen en vacatures binnen de financiële dienstverlening afneemt. Tegelijkertijd lijkt de rol van ICT en ICT-personeel binnen de branche een steeds grotere en belangrijke rol te spelen. De trend van digitalisering en automatiseren zet onverminderd door.

Toch meer visueel ingesteld?

Download hier ons dashboard om alle data dynamisch tegenover elkaar af te zetten in verschillende categorieën.

Ook handig worden met Excel en veel meer leren op het gebied van IT? Heb je interesse in automatisering, procesoptimalisatie, Artificial Intelligence, robotisering en data mining, maar nooit de mogelijkheid gehad om je er verder in te verdiepen? Dan is ons Traineeship Business IT de beste keus voor jou!

Thomas de Ruiter – Junior Consultant

Pim Baarveld – Junior Consultant

 

Nieuws

Gerelateerd nieuws

Lees meer >